اخبار

ویژگی های مورد نیاز کاغذ

گروه: ویژگی های مورد نیاز کاغذ
۲۵ اسفند ۱۳۹۳

کاغذ وقتی میتواند انتظاری را که از آن برآورد که ویژگی های آن اندازه گیری و کنترل شوند.برای کاغذ مطلوب سه ویژگی مهم وجود دارد:

1-خصوصیات ماده سازنده کاغذ :نظیر مقاومت ؛وزن (جرم در واحد سطح )وچگالی ظاهری

2-خصوصیات مربوط به سطح کاغذ :نظیر صافی که نقش اصلی وکلیدی را در فرایند تبدیل نظیر چاپ دارند.

3-خصوصیات بصری :که عمدتا رنگ,شفافیت ,وماتی هستند.

کاغذی که برای کتاب مورد استفاده قرار می گیرد باید به کافی محکم بوده ورنگ وشفافیت آن پذیرفتنی باشد.از دیدگاه حفاظت ونگهداری ؛یکی از مسائل عمده ,فرسودگی در گذر زمان است تغییر رنگ ذر اثر فرسودگی نیز مهم است ولی اهمیت آن به نوع کاری که قرار است انجام دهد ارتباط دارد ؛برای مثال رنگ کتاب های هنری خیلی اهمیت دارد.روش اصولی مطالعه خصوصیات مکانیکی کاغذ منحنی بار کشیدگی است.فشار در نقطه پارگی بیانگر مقمومت کششی کاغذ مورد آزمایش است؛در حالی که کشیدگی در محل پارگی وسیله ای برای اندازه گیری مقاومت یا توانایی جذب انرژی قبل از پارگی است.برای سنجش خصوصیات مکانیکی کاغذ آزمایش های متعدد دیگری وجود دارد که تعدادی از انها براساس شبیه سازی وقدرت ایستادگی کاغذ در مقابل نیرو انجام شده است.دراین زمینه  به موارد زیر می توان اشاره کرد:مقاومت نسبت به پارگی که با انرژی مورد نیاز برای انتشار پارگی در نمنونه کاغذی که درآن شکافی ایجاد شده است اندازه گیری میشود.مقاومت در برابر سوراخ شدن (نیروی مورد نیاز برای ایجاد یک سوراخ در میان کاغذ با استفاده از یک دیافراگم لاستیکی مقاوم ایجاد میشود) .پایداری در مقابل تا شدن ,این خاصیت را به این ترتیب اندازه میگیرند که یک باریکه کاغذ را بارها به داخل و خارج تا می کنند تا پاره شود.همان طور که قبلا اشاره شد علاوه بر خصوصیات مکانیکی ؛برای کسانی که به کاغذ به عنوان محمل اطلاعات می نگرند رنگ بیشتر از هر چیز دیگری مورد توجه است. رنگ رفتگی و تبدیل رنگ کاغذ به قهواه ای متمایل به زرد در تماس با نور و روشنایی ؛رایج ترین مسئله است واز موارد آشنا در کتاب های جلد کاغذی قدیمی و به خصوص لبه برگ های آنهاست .عامل اصلی در رنگ رفتگی وجود یا عدم لیگنین است ؛زیرا کاغذهایی که دارای این ماده هستند در مقابل نور و روشنایی به سرعت زرد می شوند.