اخبار

نحوۀ ساخت کاغذ

گروه: پیشینۀ کاغذ
۱۱ بهمن ۱۳۹۳

کاغذ یکی از فراوردهای مهم چوب است .برای ساختن کاغذ ابتدا تنه درخت را به وسیله دستگاه خرد کن به خورده چوب تبدیل می کنند سپس خرده چوب ها را به وسیله مواد شمییایی وروشهای مختلف در برج پخت خمیر تجزیه می کندو از آنها الیلف سلولوزی به دست می آید که خمیر کاغذ نامیده می شود از درهم رفتن الیاف سلولوزی و بعد از پرس آنها ورقه کاغذ ساخته می شود.مراحل فرایند کاغذ از این قرار است :الیاف سلولزی را در آب می گذارند تا رطوبت را جذب کنند ومتورم ونرم شوند؛بعد آنها را روی یک شبکه سیمی ظریف پهن می کنند تا آب موجود در الیاف گرفته شود ورشته های مرطوب بر سطح شبکه فرو نشینند ویک تخته شوند.الیاف با از دست دادن آب به هم نزدیک می شوند ئدر نقاطی که الیاف روی هم قرار می گیرند نوعی اتصال شیمیایی از نوع هیدروژنی شکل می گیرد وآنها را به متصل میکند.

این ارتباط وخود اتصالی ,کلید اصلی تولید یک برگ کاغذ چسبنده و سخت و محکم است.در این حالت به هیچ گونه چسب اضافی نیاز نیست وکاغذ پس از خارج شدن آب از الیلف سلولزی وخشک شدن آنها ساخته می شود.کاغذ در جهان غرب وقبل از به وجود آمدن ماشین های کاغذ سازی در نیمه اول قرن نوزدهم,ازالیلف پنبه یا کتان-عمدتا از پوشاک کهنه ودوریز -تهیه می شد.امرورزه حداقل 70 درصد کاغذ تولیدی در جهان از مشتقات الیاف چوب,و30درصد بقیه از الیاف گیاهی نظیر باگاس(تفاله نیشکر ),کاه و نی تولید می شود.