اخبار

شرایط موثر بر کیفیت کارتن

گروه: شرایط موثر بر کیفیت کارتن
۹ بهمن ۱۳۹۳

رطوبت

با توجه به اینکه مقوا و کاغذ از الیاف چوبی تهیه شده اند و با توجه به خاصیت جذب آب چوب,بسته می ساخته شده از کاغذ و مقوا به مرور زمان رطوبت نسبی محیط را جذب نموده و با محیط اطراف به حالت تعادل در می آیند.در صورت عدم استفاده از آهار و مواد افزودنی ضد رطوبت ؛الیاف رطوبت را به خود جذب می نمیاند,همچنین پیوند بین الیاف سست تر می شود .در رطوبت های بسیار بالا الیاف ولیه هی کاغذ و مقوا از هم جدا و متلاشی می گردند. رطوبت مهمترین عامل محیطی مخرب مقوا -کاغذ معمولی و فاقد آهار به شمار می رود

دما

سبب خشک تر شدن الیاف می شود و اثر چندانی بر چسب و مقاومت کاغذ -مقوای کارتن ندارد ولی دمای بالا ممکن است سبب تغییر رنگ,قوس برداشتن سوختن وبه همراه رطوبت منجر به رشد عوامل بیولوژیکی و مخرب شود.

نور

نور اگر سبب افزایش دما نشود به تنها اثر چندانی روی کاغذ و مقوا نداشته و فقط ممکن است سبب تغییر رنگ ظل هری ,سطحی و کمرنگ شدن علایم وتبلیغات چاپی روی آنها شود. در صورت استفاده از چسب ,نور سبب ضعیف شدن بعضی از اتصالها نیز میشود.

گردوغبار

گردوغبار ممکن است سبب سست شدن چسب های بین لبه ها و فرسایش سطحی کاغذ-مقوا شود ولی به طور کلی اثر قابل توجهی بر آنها نمی گذارد.

اسیدها-بازها

کلیه اسیدهای غلیظ قوی مثل اسید سولفوریک-اسید کلریدریک و....بر کاغذ ومقوا موثر می باشند.اسیدهای ضعیف ورقیق نظیر؛اسید استیک,اسید فرمیک و غیره اثر کمتری دارند.این اثر بیشتر روی مقوا و کاغذهای بدون پوشش ویا کاغذ ومقواهای که آمار چندانی ندارند مشهودتر است -قلییایی هانیز با غلظت بالایی 17%بر کاغذ و مقوا اثر می گذارند.

روغنها ومواد چرب روغنها ومواد چرب از مقاومت های کاغذ می کاهند واستحکام اولیه آنها را کاهخش می دهند مگر آن بصورت مقاوم به چربی تهیه شده باشند یا با مواد دیگر پوشش یا لمینت گردیده باشند.

صدمات وارده به کارتن 

عامل تاثیر

تاثیر نهایی

شکل صدمات